KREDYTY FRANKOWE

Masz kredyt zaciągnięty we Frankach (CHF)? Zgłoś się do nas!

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę, dokonamy wstępnej weryfikacji i ustalimy kroki działania.

Jako zespół doświadczonych prawników, pod okiem radcy prawnego Krzysztofa J. Matuszyka, zajmujemy się kredytami we frankach szwajcarskich, zarówno w zakresie umów kredytowych indeksowanych/waloryzowanych, jak i denominowanych. Dochodzimy unieważnienia umów, jak również zwrotu w postaci gotówki oraz zmniejszamy saldo zadłużenia.

Przesyłasz umowę kredytu

Potrzebujemy umowę z załącznikami (regulamin kredytu, harmonogramy) i aneksami. Udzielimy Ci pomocy w razie problemów z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji z banku.

Analizujemy sprawę

Bezpłatnie analizujemy sprawę i szacujemy Twoje szanse na wygraną

Zawieramy umowę

Podpisujemy umowę i ustalamy warunki oraz plan działania

My działamy

Prowadzimy sprawę od początku do końca, także w sądzie, informując Cię na bieżąco o statusie sprawy

Gwarantujemy pomoc prawną na każdym etapie wykonania umowy. Reprezentujemy interesy kredytobiorców w postępowaniu przedsądowym, mediacyjnym, pojednawczym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Roszczenia o usunięcie klauzul abuzywnych w umowach kredytowych nie przedawniają się. Zgodnie z obowiązującym prawem, elementem, który podlega przedawnieniu po 10 latach jest roszczenie o zwrot nadpłaconych rat. Jednak wszystkie raty do 10 lat wstecz będą traktowane jako zwrot nadpłaty. Niezależnie od tego, kolejne raty kredytowe będą znacznie niższe, lub przy stwierdzeniu nieważności umowy, nie będzie ich wcale. Na podstawie zebranej dokumentacji ocenimy terminy przedawnienia każdego z roszczeń.

Nie pobieramy żadnych opłat z góry za działania przedsądowe, a jedynie prowizję od uzyskanej kwoty.

Obsługa sprawy w sądzie (pozew, pisma procesowe, udział w rozprawach) jest wyceniana każdorazowo i uzgadniana indywidualnie, w zależności od szczegółów sprawy.

Tytułem opłaty sądowej Klient uiszcza jedynie 1.000 zł tytułem w chwili złożenia pozwu we właściwym sądzie (*należność uiszczana jest na rachunek sądu, która w żaden sposób nie stanowi wynagrodzenia PTO. Koszt ten podlega zwrotowi przez bank w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia sprawy).

Ważne wyroki:

  • Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt VI ACa 427/18 ustalił, iż klientka, która zaciągnęła kredyt walutowy w jednym z banków musi zwrócić tylko taką kwotę pieniędzy, jaką uzyskała od banku. Sąd uznał, że cała umowa kredytowa jest nieważna. Wyrok w tej sprawie jest już prawomocny.
  • Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku dn. 10 grudnia 2018 r., VI ACa 1109/17 podzielił zasadność zarzutu nieważności i stwierdził sprzeczność klauzuli waloryzacyjnej z naturą stosunku prawnego, tj. umową kredytu oraz zasadami współżycia społecznego, na co wskazuje art. 353(1) k.c.

Wypłata kredytu nastąpiła w złotych, tak samo jak spłata kolejnych rat czy przelew na rzecz sprzedającego nieruchomość. Jedynie waloryzacja była podana do obcej waluty. Sąd uznał, że niedozwolone są klauzule, które ustalają taki sposób przeliczania wypłaty oraz spłaty rat. Podkreślił też, że zgoda kredytobiorcy na określone ryzyko dotyczy zmiany kursu walut. I to można oszacować. Natomiast czym innym jest uzależnienie wysokości tego ryzyka wyłącznie od decyzji banku.

Takie orzeczenie umożliwia kredytobiorcy podjąć kroki związane m.in. z wykreśleniem hipoteki banku z księgi wieczystej.

  • 30 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 1599/17) uznał dwie umowy kredytu indeksowanego d. Getin Bank z 2007 r. za nieważne i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty zapłaconych rat ponad kwotę wypłaconą przez bank.

Sędzia Kamil Gołaszewski w wyroku odszedł od wcześniejszej koncepcji abuzywności klauzul indeksacyjnych na rzecz nieważności klauzul indeksacyjnych odnoszących się do kursów wyznaczanych przez bank jako sprzecznych z naturą stosunku zobowiązaniowego poprzez fakt, że bank swobodnie określając kurs do przeliczeń arbitralnie kształtował wysokość zobowiązania kredytobiorców do zwrotu kwoty kredytu. Skoro postanowienia dotyczące indeksacji są nieważne, to nieważna jest cała umowa, gdyż bez tych postanowień nie można wyliczyć wysokości należności stron, a więc wykonać umowy. Sąd uznał też, że informacje o ryzyku przedstawione przez bank w drodze standardowego formularza były niewystarczające, a nawet wprowadzające w błąd.

  • Umowa kredytu waloryzowanego mBanku nieważna – orzekł 23 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 1267/17).

Sąd stwierdził, że umowa jest sprzeczna z naturą stosunku prawnego oraz art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe ze względu na możliwość dowolnego kształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorcy przez bank oraz nałożenie ryzyka na kredytobiorcę. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot dotychczasowych spłat kredytu, jako dokonanych na podstawie nieważnej umowy.

  • Wyrokiem z 19 stycznia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 632/17) uznał umowę kredytu samochodowego, indeksowanego do CHF (d. Getin Bank) za nieważną, jako sprzeczną z prawem bankowym (ze względu na klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania) oraz zasadami współżycia społecznego ( indeksacja dowolnie wyznaczanymi kursami przez bank).