5 mln euro – Gigantyczna suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC kierowcy.

Suma gwarancyjna to suma ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Za szkody spowodowane w państwach innych niż Polska, ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym państwie, jednak nie niższej od sum gwarancyjnych określonych poniżej.

  • w przypadku szkód na osobie  suma gwarancyjna wynosi 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
  • w przypadku szkód w mieniu  szkody w mieniu  suma gwarancyjna wynosi 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Co to oznacza?

Ubezpieczenie OC chroni kierowcę. W przypadku wyrządzenia szkody przez kierowcę, za rekompensatę odpowiada zakład ubezpieczeń.