PRZEWOŹNICY TOWAROWI

Dochodzenie zwrotu kar nałożonych na przewoźników towarowych

Czy jesteś przewoźnikiem, na którego została nałożona kara za brak posiadania określonego zezwolenia? Skontaktuj się z nami!

Wyrok Trybunału z dnia z 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17 otwiera drogę
do dochodzenia od Skarbu Państwa zwrotu kar nałożonych za brak zezwoleń
na przewoźników i kierowców.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Polska nie zastosowała się do tzw. dyrektywy naciskowej, ponieważ nakłada na firmy transportowe wymóg posiadania specjalnych zezwoleń umożliwiających poruszanie się po niektórych drogach.

O sprawie
Sprawa przed Trybunałem została zainicjowana skargą Komisji Europejskiej, która zarzuciła, że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy 96/53, poprzez ograniczenie ruchu pojazdów, których maksymalny nacisk na oś napędową wynosi 11,5 tony. Chodziło o pojazdy poruszające się na drogach stanowiących część transeuropejskiej sieci transportowej i niektórych innych drogach krajowych. Zarzut dotyczył również poddanie ruchu tych pojazdów na innych drogach publicznych szczególnemu systemowi zezwoleń.

Zwrotu jakich kar mogą domagać się przewoźnicy?

Wyrok Trybunału otwiera przewoźnikom możliwość dochodzenia zapłaconych kar. Stanowi on również podstawę do umorzenia niezakończonych postępowań dotyczących nałożonych kar.

Zwrotu zapłaconych kar będą mogli domagać się przewoźnicy:
 których pojazd nie przekraczał DMC (dopuszczalnej masy całkowitej),
 u których stwierdzony podczas pomiaru nacisk osi napędowej przekraczał wartości dopuszczalne dla danej drogi, ale nie przekraczał 11,5 t,
 którzy wykonywali przewóz międzynarodowy, w szczególności jeżeli poruszali się po drodze o standardzie niższym niż 11,5 tony na tzw. ostatnim odcinku (dojazd na rozładunek do magazynu, centrum logistycznego itd.)

W przypadku niektórych przewoźników, których pojazd przekroczył DMC lub stwierdzony podczas pomiaru nacisk osi napędowej przekroczył 11,5 tony, możliwe będzie domaganie się zwrotu części zapłaconej kary. Będzie to zależało od tego, o ile procent został przekroczony nacisk lub DMC. Wymaga to szczegółowej analizy konkretnych spraw.

Jak wygląda procedura dochodzenia zwrotu zapłaconych kar

 w przypadku, gdy jako przewoźnik zaskarżyłeś do sądu administracyjnego decyzję o nałożeniu kary, a sprawa została prawomocnie zakończona, przysługuje Ci skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego.
Skargę należy złożyć w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyroku przez TSUE, tj. do dn. 21.06.2019 r.!

 w przypadku, gdy jako przewoźnik nie zaskarżyłeś decyzji o nałożeniu kary do sądu administracyjnego, sytuacja odzyskania kar będzie wyglądała nieco inaczej, albowiem termin do złożenia takiego wniosku wynosi 1 miesiąc.