Zwrot VAT za złe długi

W dniu 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie polskiej spółki E. sp. z o.o. sp.k. przeciwko Ministrowi Finansów (sygn. C-335/19), dotyczącej polskich przepisów w zakresie ulgi na tzw. złe długi w podatku VAT z regulacjami unijnymi.

Stwierdził w nim, że przepisy te nie są zgodne z prawem europejskim, w związku z czym polscy podatnicy uzyskali prawo do występowania o zwrot środków wpłaconych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu zawyżonego podatku VAT.

Dotyczy to takich przypadków, gdy:

  • w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z obniżenia podstawy opodatkowania podatku VAT, dłużnik podatnika nie był już zarejestrowany jako podatnik VAT.
  • dłużnik podatnika był w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub w trakcie likwidacji,
  • wierzyciel (podatnik) nie był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT.

Takie wyłączenia z możliwości skorzystania z ulgi na tzw. złe długi w podatku VAT przewidywała polska ustawa, którą TSUE w Luksemburgu uznał w tym zakresie za sprzeczną z prawem UE i przez to za podlegającą pominięciu.

Uzyskanie przez podatników od Skarbu Państwa środków, które byłyby im należne, gdyby nie wadliwe polskie prawo, wymagać będzie jednak uruchomienia odpowiedniego postępowania przed organem podatkowym, bądź sądem administracyjnym, w przepisanym trybie i z zachowaniem ustawowych terminów.

Po szczegóły w tym zakresie zapraszamy do kontaktu z nami pod nr tel. +48 22 243 36 96 bądź e-mail: kontakt@pto-24.pl